Translate

torsdag 16 november 2017

Vero Beach

(In English below)
Efter omkring 230 sjömil har vi tagit oss till Vero Beach från Green Cove Springs. Vi har gått Intracoastal Waterways (ICW) som är vattenleden som går innanför kusten längs hela Florida och en stor del av USA:s ostkust. Vi tycker det är en trevlig väg att färdas med båt. Vår båt är lagom stor för leden. Maxhöjden begränsas av fasta broar med en höjd på 65 fot. Vi har 61 fots masthöjd så vår höjd är inget problem. Vårt djupgående om 1,85 meter innebär som regel inte några problem även om vi vid några få tillfällen varit nära grundkänning.

När man blir passerad av större motorbåtar blir man som regel anropad på vhf-radion där vederbörande talar om vilken sida han tänker passera. Säger ofta också: ”I´ll give you a slow pass.” Även vid möten sänker motorbåtarna farten för att minska svallvågorna.

Det går fint att segla på leden om vindriktningen är lämplig. Emellanåt är strömmen ganska stark och det är bra att planera dagens etapp med hänsyn till strömmens riktning och fart.

Dagligen ser vi delfiner längs ICW. Här är ett omfattande fågelliv och vi ser många fåglar vi inte är vana att se hemma i Sverige.

Sportfiske är ett stort intresse för många människor i Florida. Man fiskar nästan överallt. Och från alla typer av farkoster. Från ”fiskekanoter” och upp till 60 fots ”sportfiskebåtar”.

Vero Beach där vi nu befinner oss är en populär plats bland de amerikanska ostkustseglarna som under hösten/vintern är på väg till Bahamas. Många stannar i Vero Beach ganska länge. Marinan består av en vik med bojar som man förtöjer vid. Viken är omgiven av mangrove som skyddar mot vind och sjö och det är något av ett ”hurricane hole”.

Här är ganska välordnat och en gratis shuttle-buss kör varje timme till köpcenter med bra affärer. Det är ungefär 1,5 km till härliga sandstränder. Man kan ta gratis-bussen dit också. Två gånger i veckan kör marinans pump-out båt runt i området och tömmer septiktankarna för de gästande båtarna.

På tisdagskvällarna är det ”Burger Special” på en restaurang dit man kör med dingen. Som på så många ställen i USA är det mycket sociala aktiviteter mellan seglarna och man träffar nya vänner hela tiden.

När vi kom fram till marinan fyllde vi upp våra dieseltankar och konstaterar att dieseln blivit ca 7% dyrare sedan vi var här i våras. Å andra sidan är växlingskursen mot US-dollarn ungefär 10% fördelaktigare. Betalade motsvarande SEK 6,46/liter för dieseln. Om man betalar med kontanter får man rabatt! Cash is King.

In English:
After about 230 miles, we have arrived to Vero Beach from Green Cove Springs. We have been sailing the Intracoastal Waterways (ICW), which runs along the coast along Florida and a large part of the United States' east coast. We think it's a nice trail to go by boat. Our boat is not too big for the ICW. Max height is limited by fixed bridges with a height of 65 feet. We have 61 foot mast height so our height is no problem. Our draft of 1.85 meters does not usually cause any problems.

As you are passed by big motorboats, you are usually called on the vhf radio where the captain tells which side he intends to pass. Also often says: "I'll give you a slow pass." Even at meetings, the powerboats lower the speed to reduce the swell.

It is good to go under sail on the trail if the wind direction is appropriate. Occasionally the current is quite strong and it is good to plan with regard to the direction and speed of the current.

Daily we see dolphins along the ICW. Here is an extensive birdlife and we see many birds we are not used to seeing in Sweden.

Sport fishing is a great interest for many people in Florida. You fish almost everywhere. And from all types of craft. From "fishing canoes" and up to 60 foot "sport fishing boats".

Vero Beach where we are now is a popular place among the American East Coast cruisers that in the fall / winter is heading to the Bahamas. Many stay in Vero Beach quite a while. The bay is surrounded by mangrove that protects against wind and swell and it is something of a hurricane hole.

Most things are good here. There is a free shuttle bus that runs every hour to the mall with good shopping. It is approximately 1.5 km to lovely sandy beaches. You can take the free bus there as well. Twice a week, the marinas pump-out boat runs around the area and empties the septic tanks for the visiting boats.

On Tuesday nights there is "Burger Special" at a restaurant where you go by dingy. As in so many places in the United States, there are many social activities between the cruisers and you meet new friends all the time.

When we arrived at the marina, we filled up our diesel tanks and found that the diesel has become about 7% more expensive since we were here last spring. On the other hand, the exchange rate against the US dollar is about 10% more advantageous. Paid equivalent to SEK 6.46 / liter for diesel. If you pay with cash you get a discount! Cash is King.

torsdag 9 november 2017

Mot söder/Southbound


(In English below)
Nu har vi sjösatt och är på väg uppför St Johns River mot Jacksonville. Blir en övernattning på vägen till St Augustine där vi stannar några dagar bl.a. för att träffa seglarvänner där.

Balance har klarat sig fint under landförvaringen på Green Cove Springs Marina.

Jag (Staffan) har varit själv på båten i två veckor innan Kerstin kom.
I slutet på förra säsongen hade vi lite problem med kylningen på motorn. Hade med oss en ny avgaskrök till motorn som nu är bytt. Värmeväxlaren är kontrollerad och i skick som ny. Ny impeller i samband med sjösättningen och nu har vi ordentligt sprut på kylvattnet.
Vi har bytt en bordgnomföring och ventilen för toalettutloppet. Också nya slangar till toaletten.
Har gjort en del slipning och lackering på delar av inredningen. Det är inte jätteroligt när man slipat och dammlagret täcker delar av inredningen och man upptäcker att dammsugaren inte längre fungerar. När man är i USA är det ju inte bara att gå och köpa en ny eftersom dammsugare här är för 110 volt och vi har 220 volt i båten. Kerstin var ju fortfarande kvar i Sverige och köpte ny dammsugare som hon tog med sig i bagaget.

Ordentligt sprut på kylvattnet numera.Klimatet här i norra Florida är växlande. Har haft dagar med 35 grader värme och nätter med några få plusgrader. Vår Webasto-värmare har inte varit i bruk sedan vi var på Kanarieöarna för flera år sedan och fungerar inte. Har nu fått hjälp av René på danska båten Fru Valle. René är en duktig mekaniker och nu fungerar värmaren igen. Kan bli så att vi seglar på lite kallare vatten nästa säsong och då är det bra med värmare som fungerar.

Pam och Frank är Port Officers för Ocean Cruising Club i Green Cove Springs. De har nu blivit goda vänner till oss. I våras bjöd vi dem på en ”svensk middag” med några sorters sill, Janssons Frestelse, hemgjorda köttbullar och Linje-akvavit. Det blev uppskattat! Pam har svenskt påbrå fyra generationer tillbaka och är så intresserad av allt som är svenskt.

Dagen innan vi lämnade Green Cove Springs ordnade Pam en fest i sitt hus. Vi var ca tjugo deltagare. Man tar med sig lite bidrag till mat och dryck. Vi hade med oss lite svenska saker bl.a. en Janssons Frestelse eller ”Janssons Temptation” som det kallas här. Pam hade lyckats få tag på en flaska Linjeakvavit. Janssons med Linjeakvavit blev en succé på festen. Pam blev dock lite orolig när en del ville ha akvavit till desserten…..

Vi hade sällskap med kanadensiska Seahawk på St Johns River
Omkring tre knops medström på St Johns River
In English:
Now we have launched Balance and are heading up the St Johns River towards Jacksonville. Becomes an overnight stay on the way to St Augustine where we stay for a few days. to meet sailing friends there.

Balance has done well during storage on the hard at Green Cove Springs Marina.

I (Staffan) have been on the boat for two weeks before Kerstin arrived.
By the end of last season we had some problems with the cooling of the engine. Brought us a new exhaust knee to the engine that has now been replaced. The heat exchanger is controlled and in condition as new. New impeller in connection with launching and now we have a proper spray on the cooling water.
We have replaced a thru-hull fitting and the toilet outlet valve. Also new hoses to the toilet.
Has done some grinding and varnishing on parts of the interior. It's not fun when you grind and the dust layer covers parts of the interior and you find that the vacuum cleaner no longer works. When you're in the US, it's not just going to buy a new one because the vacuum cleaner here is for 110 volts and we have 220 volts in the boat. Kerstin was still in Sweden and bought a new vacuum cleaner that she brought in her luggage.

The climate here in northern Florida is alternating. Have had days of 35 degrees Celsius heat and nights with just above freezing. Our Webasto heater has not been in use since we were in the Canary Islands several years ago and does not work. Has now been helped by René on the Danish boat Fru Valle. René is a good mechanic and now the heater works again. Could be that we sail on a little colder water next season and then it's good with heaters that work.

Pam and Frank are Port Officers for the Ocean Cruising Club in Green Cove Springs. They have now become good friends to us. Last spring we invited them to a "Swedish dinner" with some kinds of herring, Janssons Frestelse, home-made meatballs and Linje-akvavit. It was appreciated! Pam has Swedish relatives for four generations back and is so interested in everything that is Swedish.

The day before we left Green Cove Springs, Pam arranged a party in their house. We were about twenty participants. We brought some Swedish things with us. a Janssons Frestelse or "Jansson's Temptation" as it is called here. Pam had managed to get a bottle of Linjeakvavit. Janssons with Linjeakvavit became a success at the party. Pam, however, became a little worried when some wanted to have the akvavit for the dessert ......

tisdag 11 april 2017

Säsongsslut – End of season(In English below)
Då är segelsäsongen slut för oss för denna gången. Balance står nu upptagen på land i Green Cove Springs i norra Florida för andra året. Tvättad in- och utvändigt, vaxad och putsad, motorn servad, segel tvättade och hopvikta, tågvirke tvättat m.m.


När man långtidsförvarar båten i varmt klimat är det viktigt att det är rent och torrt överallt. Vi vill inte få vare sig mögel eller insekter ombord. Tvättat invändigt med vinäger och alkohol. Placerat ut tabletter mot kackerlackor, sprayat med insektsmedel. Vi använder också s.k. kackerlackshotell. The hotel where you check in but never check out. Som avslutning på behandlingen har vi löst ut fyra st ”insektsbomber”. Detta görs alldeles innan man stänger igen och de skall hålla båten skyddad mot insekter i fyra månader. Med förpackningen får man ett varningskort att sätta på luckan där man skriver datum när det åter är säkert att beträda det behandlade området. Kanske är detta eventuellt ett sätt att hålla borta inbrottstjuvar. Vi har varit relativt förskonade från inbrott men man vet ju aldrig. Balance står förvarad i ett inhägnat låst område. Vi har visserligen haft två inbrott. Båda var i Göteborg…..

Häromdagen träffade vi Anders och Heather på svenska båten Spray. De tar också upp båten i Green Cove Springs. Vi har aldrig träffats tidigare men ändå har vi känt varandra några år. Emellanåt hörs vi på det skandinaviska radionätet på SSB-radion. Radionätet är för skandinaviska cruisers och täcker hela karibiska havet och även upp i Bahamas har vi haft bra kontakt. Förra året var vi samtidigt på Roatan i Honduras och det var nära att vi då träffats men omständigheter gjorde att det inte lyckades.

I skrivande stund sitter vi på flygplatsen i Orlando för att om en stund flyga med Norwegian till Köpenhamn och sedan vidare hem till Bohus-Malmön.


In English
Then sailing season is now finished for us this time. Balance is now on the hard in Green Cove Springs in northern Florida for the second year. Washed inside and outside, waxed and polished, the engine is serviced, sails are washed and folded, ropes washed etc.

When storing the boat for long time in a hot climate it is important that it is clean and dry all over. We do not want to get either mold or insects on board. Washed internally with vinegar and alcohol. Placed tablets against cockroaches, sprayed with insecticide. We also use so called ”cockroach hotels”. The hotel where you check in but never check out. At the end of treatment, we have deployed four pieces "bug bombs". This is done just before closing again and they shall keep the boat protected against insects in four months. With the package, you get a warning card to put on the door where you write the date when it is again safe to enter the treated area. Perhaps this is possibly a way to keep away burglars. We have been relatively spared from burglary but you never know. Balance is kept in a locked fenced area. We have however had two burglaries. Both were in Gothenburg ... ..

The other day we met Anders and Heather on the Swedish boat Spray. They also haul out the boat in Green Cove Springs. We have never met before, but we have known each other for some years. Occasionally we meet on the Scandinavian radio network on the SSB radio. The radio network is for Scandinavian cruisers and covers the entire Caribbean Sea and also in the Bahamas, we have had good contact. Last year we were at the same time on Roatan in Honduras and it was close that we met, but circumstances meant that it did not succeed.

At this writing, we are sitting at the airport in Orlando to fly with Norwegian to Copenhagen and then home to Bohus-Malmön.


tisdag 28 mars 2017

På väg mot norra Florida


Har varit vid St Augustine Municipal Marina några dagar. Staden St Augustine är USA:s äldsta stad som grundades av spanjorer 1565. Det är en mycket trevlig stad, måhända något turistisk, men trevlig. Marinan i St Augustine har ett stort område med bojar där vi får en plats.

West Marine är världens största båttillbehörsföretag. De har butiker i nästan alla kuststäder i Florida. Ofta är de belägna i köpcenter och inte så sällan grannar med största livsmedelsaffären.

På en del ställen börjar vi känna igen folk och hos West Marine kom den trevliga kassörskan ihåg oss. Hon är själv liveaboard i sin 43 fots motorbåt av trawler-typ. Hon är mycket entusiastisk om att bo och leva i båt och visar oss bilder på den fina inredningen i sin båt.

Idag är det dags att lämna St Augustine. Vi ropar upp marina-kontoret på vhf-radion för att kolla att det är OK att komma in till bränslebryggan och fylla vatten och göra pump-out (tömma septiktanken). De sa att de kunde komma ut till oss med pump-out båten och tömma tanken. Eftersom vi ändå behövde fylla vatten kändes det enklast att gå in till bryggan.

Vid alla bränslestationer i Florida kan man få sin septiktank tömd. Som här i St Augustine finns också s.k. pump-out båt som kommer ut till boj- och ankarliggare och tömmer tanken. Vid många marinor där man ligger vid brygga har man sugtömningsmöjlighet vid varje båtplats. Man behöver som regel inte förflytta båten och förtöja om för att få tömt sin tank. Genom att det är så lätt att få tömt tanken finns det ingen anledning att ”smygtömma” som många båtägare gör i Sverige. Eftersom tömningsmöjligheterna i Sverige är väldigt dåligt utbyggda är det många som gör så.

När vi är klara med vattenfyllning och avloppstömning ropar vi upp brovakten på Lion bridge som ligger strax intill. Han svarar att vi får vänta 11 minuter till nästa öppning. Vi lämnar bränslebryggan och ”balanserar” Balance i den starka strömmen i väntan på öppningen. Det kändes ganska trevligt när brovakten kommer ut när vi passerar och ropar till oss: Safe travel Balance!


Ankarbotten på Intracoastal Waterways är ofta dyig och man får mycket dy upp med ankarkättingen. Det blir också smutsigt på däck. Har nu investerat i en spolpump som vi nyligen installerat. Fungerar fantastiskt bra. Nu är det lätt att spola kättingen och ankaret. Om en massa föroreningar sitter kvar på kättingen får vi också problem med ankarspelet vid sättning och upptagning av ankaret.På vår väg norrut stannade vi till några dagar i Daytona. Det råkade bli samtidigt som Daytona Bike Week pågick. Daytona Bike Week är en av världens största motorcykelträffar. I år var det 76:e året som träffen hölls. Besökte festområdet några gånger och det fanns mycket roligt att beskåda.