Translate

fredag 6 april 2018

Northbound

(In English below)
Vi låg ett par blåsiga dagar i Wardel Marina på Providence Island. På tisdagen ordnade Marilyn ett ”Windy Tuesday Party”, det finns alltid anledning till fest.

Gjorde en utflykt till Nassau. Bussarna går inte hela vägen till marinan och då liftar man. Blev upplockade av en mycket vänlig man som berättade att han gick i kyrkan fyra dagar i veckan. Han berättade också om sin drömresa. Han ville resa till Australien. Av en alldeles speciell anledning. Han drömde om att få boxas med en känguru. Försäkrade att kängurur gillar att boxas. För säkerhets skull ville han dock att den skulle ha fötterna hopbundna då risken annars är stor att de sparkas. Och det är ju inte fair play…….

Seglade sedan tillsammans med Blue Yonder de 165 sjömilen till Fort Lauderdale och ankrade på Lake Sylvia. På Lake Sylvia träffade vi familjen Oresten på båten Grandiosa från Smögen. Vi mötte dem till sjöss utanför Georgetown i Bahamas för några veckor sedan. Annars har vi inte tidigare träffats. Hemma i Sverige bor vi 3,5 sjömil från varandra!

Nu lämnar vi Bahamas men kommer snart tillbaka


Marilyn och David på Blue Yonder är fantastiska på att få folk att träffas och vi hade ett par trevliga kvällar i Fort Lauderdale tillsammans med nya och gamla bekantskaper.

Har sedan fortsatt vår väg norrut längs Intracoastal Waterways (ICW).
Gjorde ett stopp i Boca Raton och träffade våra vänner Mindy och Jeff på Mad Romance.
I North Palm Beach stannade vi följande dag. På kvällen hade vi avskedsmiddag med Dorte som seglat med oss från Georgetown i Bahamas. Tidigt nästa morgon körde vi in Dorte med dingen till land. Där tog hon sedan en Uber till en buss som sedan gick till Orlando där hon tog flyget tillbaka till Köpenhamn.

Dorte


Just nu befinner vi oss i Vero Beach där vi stannar några dagar. Tar oss sedan vidare norrut och kommer småningom till Green Cove Springs där vi tar Balance på land för landförvaring under sommaren.

Hemresan är bokad till den 23 april men vi håller på att ändra bokningen så att Kerstin åker hem själv. Jag (Staffan) åker hem några veckor senare. Kommer att segla med David på Blue Yonder från Ft Lauderdale till Bermuda i början på maj. Marilyn kommer sedan med flyg till Bermuda. Sedan seglar Marilyn och David Blue Yonder till Azorerna där de är med i Ocean Cruising Clubs träff i juni. Träffen omfattar 40-talet OCC-båtar och ordnas med anledning av 100-års jubileet för anrika Peter Café Sports i Horta.

Marilyn och David

(In English:)
We spent a couple of windy days in Wardel Marina on Providence Island. On Tuesday Marilyn arranged a "Windy Tuesday Party", there is always a reason to have a party.

Did an excursion to Nassau. The buses do not go all the way to the marina and then you hitch hike. We were picked up by a very friendly man who told us he went to church four days a week. He also told about his dream travel. He wanted to travel to Australia. For a very special reason. He dreamed of boxing with a kangaroo. Assured that kangaroos like boxing. For safety, however, he wanted the kangaroo to have his feet tied up because the risk is otherwise great for kicking. And that's not fair play .......

Then sailed along with Blue Yonder the 165 nautical miles to Fort Lauderdale and anchored in Lake Sylvia. At Lake Sylvia we met the Oresten family on the boat Grandiosa from Smögen. We met them at sea outside of Georgetown, Bahamas a few weeks ago. Otherwise we have not met before. At home in Sweden we live 3.5 miles from each other!

Marilyn and David at Blue Yonder are great at making people meet and we had a couple of nice nights in Fort Lauderdale together with new and old acquaintances.

Then continued our route north along the Intracoastal Waterways (ICW).
Stopped in Boca Raton and met our friends Mindy and Jeff at Mad Romance.
Next day we made a stop in North Palm Beach. In the evening we had a farewell dinner with Dorte who has sailed together with us from Georgetown in the Bahamas. Early the next morning we drove Dorte with the dingy to shore. There she took an Uber to a bus which then went to Orlando where she took the flight back to Copenhagen.

Right now we are in Vero Beach where we will stay for a couple of days. Then we head north and finally arrive at Green Cove Springs where we take Balance on the hard for storage during the summer.

Our flights back to Sweden are booked until April 23, but we are changing the booking so Kerstin goes home by herself. I (Staffan) fly home some weeks later. Will sail with David on Blue Yonder from Ft Lauderdale to Bermuda in early May. Marilyn then arrives by plane to Bermuda. Then Marilyn and David will sail Blue Yonder to the Azores where they participate in the Ocean Cruising Club meeting in June. There will be around 40 OCC boats and the meeting is arranged for the 100th anniversary of Peter Café Sports in Horta.

måndag 26 mars 2018

Lata dagar i Bahamas/Lazy days in the Bahamas


(In English below)
Att segla i Bahamas är trevligt. Vattnet är det renaste och mest kristallklara vi seglat i. Det har hänt att man blir orolig att man håller på att gå på grund då man ser bottnen tydligt. En blick på ekolodet säger dock att djupet är fem meter och ingen fara. Vädret är för det mesta bästa tänkbara. Förhärskande vindriktningen är ostlig. Det händer dock att vindriktningen varierar och när man seglar i Exumas, som vi huvudsakligen gjort, kan man få problem att hitta skyddade ankarplatser när vinden blir västlig. Efter hand lär man sig dock vart man tar vägen när vinden vänder eller ett lågtryck passerar.

Det är relativt dyrt att segla i Bahamas. När man klarerar in i landet betalar man 300 dollar. I vissa områden som i Exuma Land & Sea Park betalar man ankrings- och bojavgift. Avgiften är 50 cent/fot vilket innebär 20 dollar/natt för en 40 fots båt. Ibland har vi betalat 10 dollar. Har man en båt som är mer än 90 fot får man istället betala 1 dollar/fot men det kanske man har råd med om man har en 90-fotare.

Valutan är Bahamian dollar. 1 Bahama-dollar = 1 USD och man kan betala med US dollar om man vill. När man får växel tillbaka kan man få både US och Bahama-dollar blandat. I USA har dock Bahama-dollarn inget värde.

Generellt är det ganska dyrt att handla här. Tycker dock att vi märker en skillnad mot förra året när vi var här. Det beror naturligtvis på att vi har en växlingskurs som är nästan 15% bättre än för ett år sedan. Det är ju som att få 15% rabatt när man handlar. I år har vi dock provianterat lite bättre när vi var i USA och har klarat oss ganska länge med det vi har i frysen och andra förråd ombord.

Just nu ligger vi i Wardle Marina på Providence Island tillsammans med våra vänner Marilyn och David på Blue Yonder. Ett lågtryck väntas in och när det dragit förbi tänker vi segla mot Fort Lauderdale. Vi blir förmodligen tre båtar som seglar över tillsammans då också Innamorata med Jan och Gary hänger med.

Spotted Eagle Ray

Shark
TurtleStingray(In English:)
Sailing in the Bahamas is nice. The water is the cleanest and most crystal clear we have sailed in. It has happened that you are worried that you are going aground because you see the bottom so clearly. A look at the echosounder, however, says that the depth is five meters and no danger. The weather is mostly very nice. The prevailing wind direction is easterly. However, the wind direction varies, and when sailing in the Exumas, as we mainly did, there is a problem finding sheltered anchorages when the wind turns westward. When you have been sailing here for a while you learn where to go when the wind turns or a low pressure passes.

It is relatively expensive to sail in the Bahamas. When you clear in to the country you pay $ 300. In some areas like Exuma Land & Sea Park you pay for anchorage and mooring bouys. The fee is 50 cents / foot which means $ 20 / night for a 40 foot boat. Sometimes we have paid 10 dollars. If you have a boat that is more than 90 feet, you have to pay 1 dollar / foot instead, but you might be able to afford it if you have a 90-footer.

The currency is Bahamian dollars. 1 Bahama dollar = 1 USD and you can pay with US dollars if you wish. When you get change, you can get both US and Bahama dollars mixed. However, in the US, the Bahama dollar has no value.

Generally, it is quite expensive to shop here. However, we think we notice a difference to last year when we were here. This is obviously because we have an exchange rate (SEK versus USD) that is almost 15% better than a year ago. It's like getting a 15% discount when shopping. This year, however, we have provisioned a little better when we were in the United States and have done quite a while with what we have in the freezer and other stores on board.

Right now we are in Wardle Marina on Providence Island along with our friends Marilyn and David at Blue Yonder. A low pressure is expected and when it has passed, we plan to sail towards Fort Lauderdale. We will probably be three boats sailing together as also Innamorata with Jan and Gary will join.

söndag 18 mars 2018

Ny gast ombord/New crew

Dorte


(In English below)
Vi seglar nu vår andra säsong i Bahamas och vi har inte förrän nu när vi anländer till Georgetown stött på en enda svensk båt. Men nu blir det dubbelt upp! På väg in mot Georgetown ser vi på AIS:en att vi får ett möte med Grandiosa från Smögen. Ropar upp dem på vhf-radion och vi har ett litet radioprat med varandra. De är ju nästan grannar till oss ”hemmavid” men vi har aldrig träffats. När vi sedan kommer in till Georgetown ankrar vi strax intill Nanny. Liv och Magnus på Nanny har i huvudsak varit ”cyber-kompisar” till oss eftersom vårt huvudsakliga umgänge varit via facebook. Vi har dock träffats på JRSK (Jordenruntseglarklubben i Göteborg) för några år sedan. Liv och Magnus är ute på en 3,5 års längesegling men nu på väg hem till Sverige. Vi har båda seglat ungefär samma rutt runt Karibiska havet men tidigare inte träffats. Men nu har vi träffats IRL. Vi fick två trevliga eftermiddagar/kvällar tillsammans och hoppas vi ses igen innan vi lämnar Bahamas.

På torsdagen fick Nanny en extra besättningsman ombord och på fredagen tog vi emot Dorte Bjerregaard från Köpenhamn som ska segla med oss i några veckor.

Dorte seglade med oss från Las Palmas till Cape Verde 2013 och är en god vän till oss.

När vi seglade med ARC+ 2013 hade vi varit hemma i Sverige före avseglingen. Kerstin hade fått ett fästingbett och dragit på sig Borelia. Blev felbehandlad för borelian av sjukvården hemma i Sverige med på tok för låg antibiotikados vilket ledde till att sjukdomstillståndet flammade upp igen och detta när vi var i Las Palmas. Vi fick genom SOS International i Köpenhamn kontakt med en Boreliaspecialist som ordinerade en ”hästdos” antibiotika.

När vi skulle starta ARC+ var Kerstin fortfarande sjuk och Dorte kom då till vår hjälp och erbjöd sig att segla med oss till Cape Verde. Hon flög sedan tillbaka till Las Palmas och startade två veckor senare i den stora ARC:en. 

Hon är perfekta gasten, duktig seglare, duktig på att laga mat och dessutom ett trevligt sällskap ombord.


Ankaret syns tydligt i det klara vattnet på 4 meters djup(In English:)
We are now sailing our second season in the Bahamas and we have not met a single Swedish boat, until now when we arrived in Georgetown. But now we meet two of them! On our way to Georgetown we look at the AIS and we see Grandiosa from Smögen. We calls them up on the VHF radio and we have a small radio chat with each other. They are almost neighbors to us at home but we have never met. When we arrive in Georgetown, we anchor close to Nanny. Liv and Magnus at Nanny have been "cyber-buddies" to us because our main contact has been via facebook. However, we have also met them at JRSK (Around the World Sailing Association in Gothenburg) a few years ago. Liv and Magnus are on a 3.5 year long journey but now on their way home to Sweden. We have both sailed almost the same route around the Caribbean Sea but have not previously met. But now we have met IRL. We had two nice afternoons/evenings together and hope to meet again before we leave the Bahamas.

On Thursday, Nanny got an extra crew on board and on Friday we received Dorte Bjerregaard from Copenhagen who will sail with us for some time.

Dorte sailed with us from Las Palmas to Cape Verde in 2013 and is a good friend to us.

When we sailed with ARC + 2013 we had been home in Sweden before the start. Kerstin had a tick-bite and got Borelia. Kerstin was ill-treated for the borelia of medical care at home in Sweden with too low antibiotic dosage, which led to the disease coming back again and this when we were in Las Palmas. Through SOS International in Copenhagen we received contact with a Borelia specialist who prescribed a high dose antibiotic.

When we started ARC + Kerstin was still sick and Dorte came to our help and offered to sail with us to Cape Verde. She then flew back to Las Palmas and started two weeks later in the big ARC.

She is the perfect crew, good sailor, good at cooking and also a nice company on board.